Soudní znalec a odhadce majetku Ing. Roman Šůstek nabízí své služby soukromým osobám, fyzickým a právnickým osobám, advokátním kancelářím, soudům ČR a Policii ČR dle níže uvedených předpisů:

Oceňování majetku

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku stanoví že … … majetek a služba se oceňuje obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění …

Znalecká činnost

Znaleckou činností ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona č. 36/1967 Sb., se rozumí znalecká činnost před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i znalecká činnost prováděná v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací.

Kontakt

Ing. Roman Šůstek
soudní znalec, odhadce majetku
Zahradní 676
679 06 Jedovnice
mobil: +420 724 545 167
e-mail: romansustek@seznam.cz
web: odhadymajetku.eu